حفاظ نیزار

  حفاظ نیزار حفاظ نیزار مجموعه ای از شاخه های پر پیچ و تاب فلزی هستند که با  الهام گرفتن از نیزارطراحی گردیده است. حفاظ نیزار که ازنسل جدید حفاظ روی دیوار میباشند بعلت پیچیدگی شاخه های زیاد ونوک بسیارتیزآنها عبور از حفاظ نیزار بسیار سخت و مشکل میباشد. در عین زیبایی و داشتن نمای چشم […]