نرده کلاسیک و انواع آن

نرده کلاسیک برای روی دیوار نرده کلاسیک از دیر باز برای جلوگیری از ورود افراد بر روی دیوار نصب میشده است. نرده کلاسیک از پروفیل ساده و به صورت نرده های صاف ساخته میشود . فاصله بین میله های عمودی بسیار مهم است و نباید بیشتر از ۱۱ سانتیمتر باشد . میله های عمودی باید […]