حفاظ ساختمان

حفاظ ساختمان و سیستمهای حفاظت فیزیکیحفاظ ساختمان و سیستمهای حفاظت فیزیکیحفاظ ساختمان کدام یک از سیستم های امنیتی رایج مورد اطمینان تر می باشند؟ سیستم های حفاظتی و حفاظ ساختمان  به دو دسته کلی ذیل تقسیم میشوند. ۱-سیستمهای امنیتی و حفاظت الکترونیکی شامل دوربین ه(ای مداربسته همراه سنسورهای متفاوت جهت تشخیص حرکت یا صدا هستند […]